Jiwon Kim, Michael Lucero, Yashar Mazidi, Sarah Strassmann

Dezember 2015, Midissage:  4 – 4 – 2  rotation